Ga naar de hoofdinhoud

zoekresultaten

Via onze reservatiemodule kan je je medicatie - met en zonder voorschrift - en andere farmaceutische producten voor je laten klaarleggen in de Goed apotheek van je keuze. Zo ben je altijd zeker dat je gewenste artikelen op voorraad zijn wanneer je langs komt.
sorteren op:297 results
Imatinib Teva 400mg Filmomh Tabl 30 X 400mg
Anti tumor middelen
geneesmiddel
terugbetaalbaar
geneesmiddel op voorschrift
Volwassenen CML Chronische fase: 400 mg per dag. Acceleratiefase: 600 mg per dag. In de blastaire crisis: 600 mg per dag. Max. dosering: 800 mg per dag (tweemaal daags een dosis van 400 mg). Ph+ ALL 600 mg per dag. MDS/MPD 400 mg per dag. HES/CEL Aanbevolen dosering: 100 mg per dag. Max. dosering: 400 mg per dag. DFSP 800 mg per dag. Kinderen > 2 jaar CML In de chronische en de gevorderde fasen: 340 mg/m2 per dag, zonder een totale dosis van 800 mg te overschrijden. als een eenmaal daagse dosis, of verdeeld over twee toedieningen (één 's morgens en één 's avonds). Max. dosering: 570 mg/m2 per dag, zonder een totale dosis van 800 mg te overschrijden. Ph+ ALL Aanbevolen dosering: 340 mg/m2 per dag (totale dosis niet hoger dan 600 mg). Dosisaanpassingen NIERINSUFFICIENTIE Startdosis: min. 400 mg per dag bij nierfunctiestoornissen of dialysepatiënten. Dosisaanpassingen zijn ook aangewezen bij hematologische bijwerkingen (zie bijsluiter), bij ernstige niet-hematologische bijwerkingen, bij verhogingen van bilirubine of van de levertransaminasen en bij leverinsufficiëntie. Toedieningswijze De tabletten bij de maaltijd met een groot glas water innemen (risico op gastro-intestinale irritaties). Doses van 400 mg of 600 mg eenmaal daags toedienen, doses van 800 mg per dag toedienen als 400 mg tweemaal daags, 's morgens en 's avonds. Patiënten die geen filmomhulde tabletten kunnen inslikken: De tabletten dispergeren in een glas niet-bruisend water of appelsap. - ca. 50 ml voor een tablet van 100 mg, - ca. 200 ml voor een tablet van 400 mg. Omroeren met een lepel. De suspensie onmiddellijk toedienen na het volledig uiteenvallen van de tablet(ten).
€ 864,67
Tevagrastim 30 Miu/0,5ml Opl Inj/inf Voorgev Sp 5
Bloedverdunning en -stolling
geneesmiddel
terugbetaalbaar
geneesmiddel op voorschrift
Reductie van de duur van neutropenie en de incidentie van febriele neutropenie bij patiënten die worden behandeld worden met gangbare cytotoxische chemotherapie voor maligniteiten (met uitzondering van chronische myeloïde leukemie en myelodysplastisch syndroom) Reductie van de duur van neutropenie bij patiënten die een myelo-ablatieve behandeling gevolgd door beenmergtransplantatie ondergaan bij wie rekening wordt gehouden met een verhoogd risico op een langdurige ernstige neutropenie Geïndiceerd voor de mobilisatie van perifere bloedvoorlopercellen (PBPC) Geïndiceerd (langdurige toediening) om het aantal neutrofielen te verhogen en de incidentie en duur van met infectie gepaard gaande gebeurtenissen te verminderen bij patiënten, kinderen of volwassenen, met ernstige congenitale, cyclische of idiopathische neutropenie met een absolute neutrofielen telling (count) of ANC van < 0,5 x 109/l en een verleden van ernstige of recidiverende infecties Behandeling van aanhoudende neutropenie (ANC kleiner of gelijk aan 1,0 x 109/l) bij patiënten met een HIV-infectie in een vergevorderd stadium om de kans op bacteriële infecties te verminderen
€ 250,77
Paclitaxin 6mg/ml 1 Fl Inj 300mg/50ml
Hospitaal geneesmiddelen
geneesmiddel
geneesmiddel op voorschrift
Paclitaxin 6 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen. Ovariumcarcinoom In de eerstelijns chemotherapie van ovariumcarcinoom is Paclitaxin bestemd voor de behandeling vanpatiënten met gevorderd ovariumcarcinoom of met een resttumor (>1 cm) na laparotomie, in combinatiemet cisplatine. In de tweedelijns chemotherapie van ovariumcarcinoom is Paclitaxin bestemd voor de behandeling vangemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van standaard, platina-bevattende therapie. Mammacarcinoom Als adjuvante behandeling is Paclitaxin bestemd voor de behandeling van patiënten met klierpositiefmammacarcinoom aansluitend op behandeling met antracycline en cyclofosfamide (AC). Adjuvantebehandeling met Paclitaxin dient beschouwd te worden als een alternatief voor verlengde AC therapie.Paclitaxin is bestemd voor de initiële behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerdmammacarcinoom, in combinatie met een antracycline bij patiënten voor wie antracycline therapie geschiktis, of in combinatie met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van de immunochemische bepalingsmethode overexpressie van de menselijke epidermale groeifactorreceptor 2 (HER-2) op 3+niveau is vastgesteld en waarvoor een antracycline niet geschikt is. Als monotherapie is Paclitaxin bestemd voor de behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom bijpatiënten die niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, standaard antracycline-bevattendetherapie. Gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom Paclitaxin, in combinatie met cisplatine, is bestemd voor de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoombij patiënten die niet in aanmerking komen voor potentieel curatieve chirurgie en/of radiotherapie. AIDS-gerelateerd Kaposi-sarcoom Paclitaxin is bestemd voor de behandeling van patiënten met gevorderd, aan AIDS gerelateerd, Kaposisarcoom (KS) waarbij een eerdere behandeling met een liposomaal antracycline gefaald heeft.
€ 347,89
Paclitaxin 6mg/ml 1 Fl Inj 100mg/16,7ml
Hospitaal geneesmiddelen
geneesmiddel
geneesmiddel op voorschrift
Paclitaxin 6 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen. Ovariumcarcinoom In de eerstelijns chemotherapie van ovariumcarcinoom is Paclitaxin bestemd voor de behandeling van patiënten met gevorderd ovariumcarcinoom of met een resttumor (>1 cm) na laparotomie, in combinatie met cisplatine. In de tweedelijns chemotherapie van ovariumcarcinoom is Paclitaxin bestemd voor de behandeling van gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van standaard, platina-bevattende therapie. Mammacarcinoom Als adjuvante behandeling is Paclitaxin bestemd voor de behandeling van patiënten met klierpositief mammacarcinoom aansluitend op behandeling met antracycline en cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met Paclitaxin dient beschouwd te worden als een alternatief voor verlengde AC therapie. Paclitaxin is bestemd voor de initiële behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd mammacarcinoom, in combinatie met een antracycline bij patiënten voor wie antracycline therapie geschikt is, of in combinatie met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van de immunochemische bepalingsmethode overexpressie van de menselijke epidermale groeifactorreceptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en waarvoor een antracycline niet geschikt is. Als monotherapie is Paclitaxin bestemd voor de behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, standaard antracycline-bevattende therapie. Gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom Paclitaxin, in combinatie met cisplatine, is bestemd voor de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in aanmerking komen voor potentieel curatieve chirurgie en/of radiotherapie. AIDS-gerelateerd Kaposi-sarcoom Paclitaxin is bestemd voor de behandeling van patiënten met gevorderd, aan AIDS gerelateerd, Kaposisarcoom (KS) waarbij een eerdere behandeling met een liposomaal antracycline gefaald heeft.
€ 120,51
Anastrozole Teva 1mg Filmomh Tabl 28 X 1mg
Anti tumor middelen
geneesmiddel
terugbetaalbaar
geneesmiddel op voorschrift
Anastrozole Teva is geïndiceerd voor de:  Behandeling van hormoonreceptorpositieve gevorderde borstkanker bij postmenopauzale vrouwen.  Adjuvante behandeling van vroegtijdige invasieve hormoonreceptorpositieve borstkanker bij postmenopauzale vrouwen.  Adjuvante behandeling van vroegtijdige invasieve hormoonreceptorpositieve borstkanker bij postmenopauzale vrouwen die 2 tot 3 jaar adjuvant behandeld werden met tamoxifen.
€ 30,36
Carbosin 450mg Vial Iv 45ml 10mg/ml
Anti tumor middelen
geneesmiddel
terugbetaalbaar
geneesmiddel op voorschrift
Carbosin is bestemd voor de palliatieve behandeling van patiënten met uitgebreid of gemetastaseerdovariumcarcinoom, waaronder ook patiënten die reeds voorafgaandelijk met cisplatine behandeld werden. Verder is Carbosin tevens aangewezen voor de behandeling van kleincellig longcarcinoom en hoofd- en nekkanker.
€ 133,36
Cisplatine Oplos 50mg 50ml 1 Vial
Hospitaal geneesmiddelen
geneesmiddel
geneesmiddel op voorschrift
Cisplatine Teva is bestemd voor de behandeling van: - Gevorderd of gemetastaseerd testiscarcinoom - Gevorderd of gemetastaseerd ovariumcarcinoom - Gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom - Gevorderd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van hoofd en hals - Gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom - Gevorderd of gemetastaseerd kleincellig longcarcinoom. Cisplatine Teva is aangewezen in combinatie met radiotherapie bij de behandeling van cervixcarcinoom. Cisplatine Teva kan gebruikt worden in monotherapie en in combinatietherapie.
€ 33,38
Allopurinol Teva 300mg Tabl 100
Spieren en gewrichten
geneesmiddel
terugbetaalbaar
geneesmiddel op voorschrift
Allopurinol Teva is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen, kinderen en adolescenten: Volwassenen  Alle vormen van hyperuricemie die niet gecontroleerd kunnen worden met een dieet met inbegrip van secundaire hyperuricemie van verschillende oorsprong en bij klinische complicaties van hyperuricemie, in het bijzonder manifeste jicht, uraatnefropathie en voor het oplossen en de preventie van urinezuurstenen  De behandeling van recidiverende gemengde calciumoxalaatstenen bij gelijktijdige hyperuricemie, als vloeistof, een dieet en analoge maatregelen mislukt zijn. Kinderen en adolescenten  Secundaire hyperuricemie van verschillende oorsprong  Urinezuurnefropathie tijdens een behandeling van leukemie  Erfelijke enzymdeficiëntiestoornissen, Lesch-Nyhan syndroom (partiële of totale hypoxanthine-guanine fosforibosyl transferase deficiëntie) en adenine fosforibosyl transferase deficiëntie.
€ 9,92
Quetiapine Retard Teva 300mg Comp 100 X 300mg
Zenuwstelsel
geneesmiddel
terugbetaalbaar
geneesmiddel op voorschrift
Quetiapine is geïndiceerd voor:  De behandeling van schizofrenie  De behandeling van bipolaire stoornis: o Voor de behandeling van matige tot ernstige manische episodes bij bipolaire stoorniso Voor de behandeling van depressieve episodes bij bipolaire stoornis o Voor de preventie van een recidief van manische of depressieve episodes bij patiënten metbipolaire stoornis, die voorheen reageerden op de behandeling met quetiapine.  De add-on behandeling van depressieve episodes bij patiënten met unipolaire depressie (MajorDepressive Disorder of MDD) die een suboptimale respons hebben gehad op een monotherapie vaneen antidepressivum. Voordat de behandeling wordt ingesteld, moeten clinici hetveiligheidsprofiel van quetiapine in overweging nemen.
€ 100,99
Quetiapine Retard Teva 200mg Comp 100 X 200mg
Zenuwstelsel
geneesmiddel
terugbetaalbaar
geneesmiddel op voorschrift
Quetiapine is geïndiceerd voor:  De behandeling van schizofrenie  De behandeling van bipolaire stoornis: o Voor de behandeling van matige tot ernstige manische episodes bij bipolaire stoorniso Voor de behandeling van depressieve episodes bij bipolaire stoornis o Voor de preventie van een recidief van manische of depressieve episodes bij patiënten metbipolaire stoornis, die voorheen reageerden op de behandeling met quetiapine.  De add-on behandeling van depressieve episodes bij patiënten met unipolaire depressie (MajorDepressive Disorder of MDD) die een suboptimale respons hebben gehad op een monotherapie vaneen antidepressivum. Voordat de behandeling wordt ingesteld, moeten clinici hetveiligheidsprofiel van quetiapine in overweging nemen.
€ 70,38