Ga naar de hoofdinhoud

Bupropion Teva 150mg Geregul.afgifte Comp 90

merk: Teva
geneesmiddel
terugbetaalbaar
geneesmiddel op voorschrift
Bupropion Teva 150mg Geregul.afgifte Comp 90 packshot
Bupropion Teva 150mg Geregul.afgifte Comp 90 pillshot
1 van 2

over dit artikel

Bupropion Teva 150 mg is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige depressieve episodes.

32,40
Prijs ter indicatie

Bij het afhalen verrekenen we alle tussenkomsten waarop je recht hebt. Ook promoties die op dat moment lopen, worden toegepast.

  • Tussenkomsten waarop je recht hebt, worden steeds toegepast
  • Jouw vertrouwde apotheker geeft zo nodig advies
  • Altijd een aanspreekpunt bij vragen

over dit artikel

Bupropion Teva 150 mg is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige depressieve episodes.

gebruik

Dosering

Gebruik bij volwassenen

De aanbevolen startdosis is 150 mg eenmaal daags. Een optimale dosis werd niet vastgesteld in klinischestudies. Indien geen verbetering wordt waargenomen na 4 weken behandelen met 150 mg, kan de dosis wordenverhoogd naar 300 mg eenmaal daags. Tussen twee opeenvolgende doses dient een tijdsinterval van minimaal24 uur te zitten.

Het intreden van de werking van bupropion werd 14 dagen na aanvang van de behandeling waargenomen. Zoalsmet alle antidepressiva kan het volledige antidepressieve effect van bupropion pas na enkele weken vanbehandeling merkbaar worden.

Patiënten met een depressie moeten gedurende een voldoende lange periode van minimaal 6 maanden wordenbehandeld om te garanderen dat ze symptoomvrij zijn.

Slapeloosheid is een zeer vaak voorkomende bijwerking, die vaak van voorbijgaande aard is. Slapeloosheid kanworden verminderd door inname vóór het slapen gaan te vermijden (mits er ten minste 24 uur tussen de doseszit).

- Overschakelen van patiënten van tabletten met verlengde afgifte (SR)

Bij overschakeling van patiënten van de tweemaal daagse bupropion tablet met verlengde afgifte naar bupropiontabletten met gereguleerde afgifte, moet zo mogelijk dezelfde totale dagdosis gegeven worden.

Pediatrische patiënten

Bupropion Teva is niet geïndiceerd voor gebruik bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar. De veiligheid enwerkzaamheid van bupropion bij patiënten onder de 18 jaar zijn niet vastgesteld.

Ouderen

De werkzaamheid bij ouderen is niet eenduidig aangetoond. In een klinische studie volgden ouderen hetzelfdedoseringsschema als volwassenen (zie "Gebruik bij volwassenen"). Een grotere gevoeligheid bij sommige oudereindividuen kan niet worden uitgesloten.

Patiënten met leverinsufficiëntie

Bupropion moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een verminderde leverfunctie.

Door de toegenomen variabiliteit van de farmacokinetiek bij patiënten met een mild tot matig verminderdeleverfunctie is de aanbevolen dosering bij deze patiënten 150 mg eenmaal daags.

Patiënten met nierinsufficiëntie

De aanbevolen dosering bij deze patiënten is 150 mg eenmaal daags, aangezien bupropion en zijn werkzamemetabolieten bij deze patiënten in grotere mate dan normaal kunnen accumuleren.

Wijze van toediening

De tabletten moeten heel worden doorgeslikt. De tabletten mogen niet worden doorgesneden of fijngemaakt ener mag niet op worden gekauwd, aangezien dit een verhoogd risico op bijwerkingen, waaronder convulsies, kangeven.

De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Het stoppen van de behandeling

Hoewel onttrekkingsverschijnselen (gemeten als spontane meldingen en niet met "rating scales") niet werdenwaargenomen in klinische studies met bupropion, kan een afbouwperiode overwogen worden. Bupropion is eenselectieve remmer van de neuronale heropname van catecholaminen en een "rebound effect" of onttrekkingsverschijnselen kunnen niet worden uitgesloten.

indicaties

Bupropion Teva 150 mg is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige depressieve episodes.

specificaties

merkTeva
cnk
4130217
werkzame stofbupropion hydrochloride
voorschrift verplicht
Ja
generisch product
Ja
bijsluiters